Dowiedz się, na czym polega odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar.

Od 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca odpowiedzialności sprzedawcy za towary o niskiej jakości i wadliwe – tzw. niezgodność towaru z umową. Nowe przepisy są proste i zrozumiałe dla każdego konsumenta. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące niezgodności towaru z umową, zgodności towaru z umową, oczekiwań konsumenta, okresu odpowiedzialności sprzedawcy oraz procedury reklamacji.

Czym jest niezgodność towaru z umową?

Niezgodność towaru z umową oznacza, że produkt nie spełnia warunków umowy. Konsument ma prawo zgłosić reklamację, kierując ją do sprzedawcy. Dane sprzedawcy można znaleźć na paragonie fiskalnym, fakturze, rachunku lub potwierdzeniu płatności kartą. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, chyba że przepisy stanowią inaczej. Jeśli produkt nie jest zgodny z umową, konsument ma prawo żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Czym jest zgodność towaru z umową?

Produkt uznaje się za zgodny z umową, jeśli spełnia określone kryteria. Dostępne są różne czynniki, które wpływają na zgodność towaru z umową, takie jak opis, rodzaj, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, dostępność aktualizacji (w przypadku towarów cyfrowych) oraz przydatność do konkretnego celu. Produkt powinien być odpowiedni do celów, dla których zwykle używa się tego rodzaju produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i dobrymi praktykami. Powinien także posiadać odpowiednią ilość, cechy, trwałość, bezpieczeństwo, funkcjonalność, kompatybilność, akcesoria i instrukcje.

Uzasadnione oczekiwania konsumenta

Uzasadnione oczekiwania konsumenta odnoszą się do charakterystyki produktu oraz publicznych zapewnień przedstawionych przez sprzedawcę. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność towaru z umową, chyba że udowodni, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu, że zapewnienie zostało sprostowane przed zawarciem umowy lub że nie wpłynęło na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

Żądania konsumenta

Gdy produkt nie jest zgodny z umową, konsument ma prawo złożyć reklamację i zażądać naprawy lub wymiany towaru. Jeżeli sprzedawca odmawia naprawy lub wymiany, nie naprawia ani nie wymienia produktu, konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Istnieje także możliwość żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku znaczącej niezgodności z umową. Sprzedawca ma obowiązek naprawić lub wymienić produkt w odpowiednim czasie, minimalizując niedogodności dla konsumenta. Koszty związane z naprawą lub wymianą są pokrywane przez sprzedawcę.

Okres odpowiedzialności sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres 2 lat od dnia wydania produktu, chyba że określił dłuższy okres przydatności. Konsument ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak najlepiej zrobić to na piśmie. Odpowiedź na reklamację powinna nastąpić w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z procesem reklamacji produktu niezgodnego z umową.

Odszkodowanie za straty

Jeżeli reklamacja prowadzi do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, konsument ma prawo domagać się odszkodowania za poniesione straty. Straty mogą obejmować koszty związane z odebraniem towaru, zawarciem umowy, przechowywaniem towaru, inwestycjami w produkt, z których konsument nie uzyskał korzyści. Konsument ma także prawo do zwrotu kosztów związanych z ekspertyzami czy badaniami potwierdzającymi niezgodność towaru z umową.

Wstrzymanie płatności

Konsument ma prawo wstrzymać się z opłaceniem ceny towaru, jeśli dochodzi do roszczeń wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzedawca powinien wywiązać się z obowiązków związanych z usunięciem niezgodności przed otrzymaniem pełnej kwoty za towar.

Niezgodność z umową dotycząca części towarów

Jeśli niezgodność z umową dotyczy tylko niektórych produktów, konsument ma prawo odstąpić od umowy w stosunku do tych towarów.

Zobacz, jak profesjonaliści rozprawiają się z nieuczciwymi sprzedawcami.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwe towary wprowadzają prostsze i bardziej przystępne zasady dla konsumentów. Konsument ma prawo żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności towaru z umową. Sprzedawca ma obowiązek naprawić lub wymienić produkt w odpowiednim czasie, minimalizując niedogodności dla konsumenta. Konsument ma również prawo do odszkodowania za straty związane z niezgodnością towaru z umową. W przypadku reklamacji, konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z procesem reklamacji.

@karolpesta

#nike #nikesb #reklamacja #reklamacje #dc #dlaciebie #sizeer

♬ dźwięk oryginalny – Karol Pesta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − cztery =